Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองการส่งเสริมการเกษตร
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
อัตรากำลังบุคลากรในองค์การ
แผนสามปี
แผนดำเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากร ปี2558-2560
รายงานผลการดำเนินงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่ลาหลวง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่ลาหลวง
งานจัดเก็บรายได้
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่ลาหลวง
ระเบียบกองทุน
แบบฟอร์มต่างๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งต่างๆ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลแม่ลาหลวง
คณะกรรมการ
วารสาร ศกบต.
ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตร
ภาพกิจกรรม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายธิมงคล วารินต๊ะ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นางสาวผ่องพรรณ อารยะบุตร
นักทรัพยกรบุคคล ชำนาญการ
Responsive image
นางสุพรรณี เอี่ยมดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นายธิมงคล วารินต๊ะ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
Responsive image
นางสาวแสงดาว พรรณาไพร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
Responsive image
นายศรัญญู ทานา
เจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางสาวนงคราญ ยานะกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางสาวแรมจันทร์ กวานจำ
พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ
Responsive image
ส.อ.ฐาปนพงค์ กัณฑศรีมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
Responsive image
นายอรุณ กรรณิกา
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายพีรพล ยืนยงโชติขันติ
พนักงานประจำรถขยะ
Responsive image
นายสมนึก โชคประสิทธิ์
พนักงานขับรถยนต์เตรื่องจักรขนาดเบา
Responsive image
นายนิรันดร์ ฌานดินแดง
พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายการัณย์ พิริยะเดชากุล
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ประจำรถขยะ
Responsive image
นายเอกรัตน์ รักรัตน์
พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่งานป้องกัน
Responsive image
นายธงชัย เลิศฤทธิ์เจริญ
พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะ
Responsive image
นายแสงโสม วงศ์เชิดศักดิ์
พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์กู้ชีพ
Responsive image
นางเกตุศรี พูลวานิช
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นายเจตน์ ประจักษ์เมธี
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
Responsive image
นางสาวพัชนุพร ปัจโย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นางสาวภาณุพร อวดหาญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นายดนุภพ สุจา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นายสุรเดช เกษมรัตนพร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นายเจริญ ปองพาณิชย์พัฒนา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นายสาธิต เกษมรัตนพร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นายศุภชัย รักรัตน์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นายมงคลชัย ประสานเนตร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นายทินกร สิริวีระนันท์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง
เลขที่ 88/1 ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120
โทรศัพท์ : 053-685455,053-685056  โทรสาร : 053-685455ต่อ107  
งานป้องกันสาธารณภัย 053-685453
อีเมล์ : admin@maelaluang.go.th


www.maelaluang.go.th