Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองการส่งเสริมการเกษตร
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
อัตรากำลังบุคลากรในองค์การ
แผนสามปี
แผนดำเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากร ปี2558-2560
รายงานผลการดำเนินงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่ลาหลวง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่ลาหลวง
งานจัดเก็บรายได้
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่ลาหลวง
ระเบียบกองทุน
แบบฟอร์มต่างๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งต่างๆ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลแม่ลาหลวง
คณะกรรมการ
วารสาร ศกบต.
ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตร
ภาพกิจกรรม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

04 ก.ค. 2562
แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย อบต.แม่ลาหลวง "วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย" จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

26 มิ.ย. 2562
แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย อบต.แม่ลาหลวง 26 มิถุนายน 2562

21 มิ.ย. 2562
แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย อบต.แม่ลาหลวง กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกร (เลี้ยงกุ้งก้ามกราม) ประจำปี 2562

06 มิ.ย. 2562
แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย อบต.แม่ลาหลวง ประชุมประชาคมระดับตำบล

05 มิ.ย. 2562
แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย อบต.แม่ลาหลวง 5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก

12 เม.ย. 2562
แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย อบต.แม่ลาหลวง เมื่อต้องอยู่ในพื้นที่มีหมอกควัน

11 เม.ย. 2562
แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย อบต.แม่ลาหลวง โคงการ 7 วันอันตราย

10 เม.ย. 2562
แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย อบต.แม่ลาหลวง ดำหัวผู้สูงอายุ 62

18 มี.ค. 2562
แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย อบต.แม่ลาหลวง ติดตามผลการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลแม่ลาหลวง (เขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ลาหลวง) วันที่ 18 มีนาคม 2562

15 มี.ค. 2562
แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย อบต.แม่ลาหลวง โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง
เลขที่ 88/1 ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120
โทรศัพท์ : 053-685455,053-685056  โทรสาร : 053-685455ต่อ107  
งานป้องกันสาธารณภัย 053-685453
อีเมล์ : admin@maelaluang.go.th


www.maelaluang.go.th