Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองการส่งเสริมการเกษตร
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
อัตรากำลังบุคลากรในองค์การ
แผนสามปี
แผนดำเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากร ปี2558-2560
รายงานผลการดำเนินงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่ลาหลวง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่ลาหลวง
งานจัดเก็บรายได้
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่ลาหลวง
ระเบียบกองทุน
แบบฟอร์มต่างๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งต่างๆ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลแม่ลาหลวง
คณะกรรมการ
วารสาร ศกบต.
ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตร
ภาพกิจกรรม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
     เพื่อให้การบริหารงานบังเกิดผลเป็นรูปธรรมตามแนวปรัชญาและวิสัยทัศน์การพัฒนา จึงได้กำหนดนโยบาย เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     1.1 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
     1.2 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
     1.3 ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย
     1.4 จัดหาที่สร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     2.1 ปรับปรุง บำรุงรักษา ก่อสร้าง ถนน ทางเท้าและรางระบายน้ำ
     2.2 จัดให้มีแสงสว่างตามถนน ตรอก ซอย ให้ทั่วถึง
     2.3 สร้างเขื่อนกันดินบริเวณริมคลองต่าง ๆ เพื่อกันไม่ให้มีผู้รุกล้ำ
  
3. ด้านสาธารณสุข
     3.1 ปรับปรุง พัฒนาเรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องขยะและการบำบัดน้ำเสีย  
     3.2 จัดให้มีสถานพยาบาลชุมชน
     3.3 เผยแพร่ความรู้ การป้องกันโรคติดต่อและยาเสพติดให้โทษ
     3.4 จัดหาสถานที่นันทนาการ สถานที่ออกกำลังกาย สำหรับประชาชนทั่วไป เช่น สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ ฯลฯ  
  
4. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สภาพแวดล้อม
     4.1 จัดระเบียบการจราจรให้เรียบร้อย คล่องตัว และประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
     4.2 มุ่งเน้นความสะอาด ความเป็นระเบียบตามถนนและตลาด
     4.3 ขุดลอกคู คลอง ทางระบายน้ำ และทำความสะอาดที่รกร้างว่างเปล่าให้สวยงามเพื่อเป็นทางระบายน้ำ ให้มีการไหลและถ่ายเทได้สะดวก ไม่ท่วมขัง
     4.4 ปรับปรุงระบบการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
  
5. ด้านการบริการประชาชน
     5.1 มุ่งเน้นให้ความสะดวกในการบริการประชาชน ในการติดต่อราชการ
     5.2 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว
  
6. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     6.1 ฝึกอบรม ให้ความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
     6.2 จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เผยแพร่ความรู้ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชน
     6.3 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัยในการป้องกันและระงับภัยสาธารณ
   
7. ด้านสวัสดิการและความเข้มแข็งของชุมชน
     7.1 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน
     7.2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
     7.3 ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วย
     7.4 ดำรงรักษาสภาพชุมชน/หมู่บ้าน ให้เข้มแข็งปลอดจากปัญหายาเสพติด


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง
เลขที่ 88/1 ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120
โทรศัพท์ : 053-685455,053-685056  โทรสาร : 053-685455ต่อ107  
งานป้องกันสาธารณภัย 053-685453
อีเมล์ : admin@maelaluang.go.th


www.maelaluang.go.th