Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองการส่งเสริมการเกษตร
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
อัตรากำลังบุคลากรในองค์การ
แผนสามปี
แผนดำเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากร ปี2558-2560
รายงานผลการดำเนินงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่ลาหลวง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่ลาหลวง
งานจัดเก็บรายได้
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่ลาหลวง
ระเบียบกองทุน
แบบฟอร์มต่างๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งต่างๆ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลแม่ลาหลวง
คณะกรรมการ
วารสาร ศกบต.
ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตร
ภาพกิจกรรม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังต่อไปนี้
     1) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
          ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย โดยการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ
     2) การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
          ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้าน ตลอดจนกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างทักษะ การเรียนรู้ สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
  
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังต่อไปนี้
     1) การอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิ - ปัญญาท้องถิ่น
          การจัดกิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนา
     2) การสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
          จัดกิจกรรมเพื่อสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น การส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้าน การอบรมให้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม แก่เด็กนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน
     3) สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
          สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเชื่อมโยงกันระหว่างองค์กรภาคประชาชน เอกชน หน่วยงานภาครัฐ เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังต่อไปนี้
     1) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมในด้านสุขภาพ อนามัย
          การส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพและมีขวัญกำลังใจที่ดี  
     2) การส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
          ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชนสู่การมีสุขภาพที่ดี (งานคุ้มครองผู้บริโภค , การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ , การฟื้นฟูสุขภาพประชาชน , งานอนามัยโรงเรียน , การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด)
     3) ส่งเสริมการจัดระบบสุขภาพภาคประชาชน
          การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดระบบสุขภาพภาคประชาชน ทั้งผู้นำชุมชน (กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน) กลุ่มสตรี , กลุ่มเยาวชน , กลุ่มวัยรุ่น , วัยทำงาน , วัยสูงอายุ
  
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการลงทุน ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังต่อไปนี้
     1) ส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ภายในตำบล
          การสนับสนุนสินค้าชุมชน พัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ พัฒนาคุณภาพสินค้า ผลผลิต สามารถยกระดับเป็นสินค้าส่งออก (OTOP)
     2) การส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย
          การส่งเสริมการลงทุนและการตลาด และการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตให้เป็นผู้ประกอบการที่มีความรู้ ความ สามารถด้านการผลิต การเงิน การบริหารจัดการ การตลาด การกระจายสินค้าและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังต่อไปนี้
     1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
          ดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ทั้งการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้เป็นไปโดยสะดวก
     2) การพัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
          ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การพัฒนาและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ระบบประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
  
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังต่อไปนี้
     1) การอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว
          พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ไฟฟ้า,ประปา,โทรศัพท์,การคมนาคม) ในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น รวมถึงการบูรณะฟื้นฟูแหล่งโบราณสถาน แหล่งประวัติศาสตร์สำคัญ
     2) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
          เป็นการบริการเพื่อการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมโดยเน้นความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
     3) การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และโฮมสเตย์
          เน้นส่งเสริมท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติและคนในท้องถิ่นเข้ามีส่วนร่วม
  
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังต่อไปนี้
     1) สวัสดิการสงเคราะห์
          การจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ให้แก่ผู้สูงอายุ , ผู้พิการ , ผู้ติดเชื้อเอดส์
     2) สังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต
          การให้ความช่วยเหลือ สังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
     3) สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย
          การดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย ตั้งแต่แรกเกิด วัยเด็ก วัยรุ่น เยาวชน วัยทำงานและวัยชรา
  
8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังต่อไปนี้
     1) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
          ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้ำ ป่า การประสานความร่วมมือและสร้างความเข้าใจระหว่างภาครัฐ และประชาชน ส่งเสริมการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ
     2) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
          ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม น้ำเสีย ขยะ มลพิษทางอากาศ โดยความร่วมมือของชุมชน ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก และตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมชุมชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการออกกฎ ระเบียบหรือมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ในข้อบัญญัติท้องถิ่น ประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันในการจัดการปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมในลักษณะของการร่วมกลุ่ม เช่น การจัดพื้นที่กำจัดขยะรวม ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริการจัดการขยะโดยการลดปริมาณ คัดแยก และสร้างมูลค่าขยะ
     3) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับชุมชน
          ส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น การประยุกต์ใช้และการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ การจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมเครือข่ายชุมชนในระดับกลุ่ม โครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าตามแนวพระราชดำริ โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ
  
9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังต่อไปนี้
     1) การพัฒนาศักยภาพการทำเกษตรกรรม
          ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร การให้ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีทางการเกษตร การปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางคมนาคมในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
     2) การส่งเสริมการเกษตร
          ส่งเสริมการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ การลดการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตร การทำการเกษตรอินทรีย์ การทำการเกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฏีใหม่ ตามแนวทางพระราชดำริ
  
10.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังต่อไปนี้
     1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          การดำเนินงานเกี่ยวกับการวางแผนป้องกันภัย การประชาสัมพันธ์ป้องกันภัย พัฒนาระบบข้อมูลการป้องกันและเตือนภัย งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย การป้องกัน การระงับและการบรรเทาภัย
     2) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
          ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ อปพร. / ตำรวจบ้าน
  
11.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังต่อไปนี้
     1) การสร้างจิตสำนึก และพัฒนาขีดความสามารถ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
          การสร้างจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับวิธีคิด วิธีการทำงาน สร้างจิตสำนึกของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่นการฝึกอบรมเฉพาะด้าน
     2) การตรวจสอบและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน
          การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความโปร่งใสและเป็นธรรม มีระบบการควบคุมภายใน และมีการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน เช่น การให้ความรู้กับเยาวชน
     3) การปรับปรุง กฎระเบียบ วิธีการทำงานและการสร้างแรงจูงใจ
          การปรับปรุงกฎระเบียบและวิธีการทำงาน รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้ครอบคลุมใน 4 มิติ คือประสิทธิภาพประสิทธิผล สมรรถภาพและคุณภาพ มีการสร้างแรงจูงใจให้แก่องค์กรและบุคลากร เช่นการลัดขั้นตอนการทำงาน
     4) การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชา - สังคม
          การสร้างความนิยมในการมีส่วนร่วมและการแสดงความคิดเห็น ความรับผิดชอบต่อส่วน รวม การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากรและหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยม รวมทั้งรณรงค์ ปลูกฝังสร้างจิตสำนึก แก่บุคลากรทุกระดับในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาคมเพื่อผลักดันให้การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคมสำเร็จตามเป้าหมาย


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง
เลขที่ 88/1 ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120
โทรศัพท์ : 053-685455,053-685056  โทรสาร : 053-685455ต่อ107  
งานป้องกันสาธารณภัย 053-685453
อีเมล์ : admin@maelaluang.go.th


www.maelaluang.go.th