Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองการส่งเสริมการเกษตร
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
อัตรากำลังบุคลากรในองค์การ
แผนสามปี
แผนดำเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากร ปี2558-2560
รายงานผลการดำเนินงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่ลาหลวง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่ลาหลวง
งานจัดเก็บรายได้
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่ลาหลวง
ระเบียบกองทุน
แบบฟอร์มต่างๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งต่างๆ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลแม่ลาหลวง
คณะกรรมการ
วารสาร ศกบต.
ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตร
ภาพกิจกรรม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนา
     “ คนพัฒนา  เมืองพัฒนา  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่ธรรมาภิบาล 
   
     คนพัฒนา : คนมีคุณภาพ คุณธรรม มีความสุขและใส่ใจสิ่งแวดล้อม
          - มีคุณภาพ คือ มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ ในระดับที่เพียงพอแก่การดำรงชีวิต เลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ ตลอดจนแบ่งปันความรู้ให้แก่ผู้อื่นในสังคม
          - มีคุณธรรม คือ เป็นคนดี ทำดี ประกอบอาชีพสุจริตและช่วยเหลือสังคม
          - มีความสุข คือ มีความสะดวกสบายทั้งทางร่างกายและจิตใจ ได้รับการดูแลด้านสุขภาพ อนามัย และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
          - ใส่ใจสิ่งแวดล้อม คือรู้จักใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรักษาสมดุลของระบบนิเวศไว้ได้
   
     เมืองพัฒนา : ชุมชน สังคมมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่อาศัย มีความสงบ สะดวก สะอาด ปลอดภัย มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้ครบพร้อม มีแหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
  
     หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข อันประกอบด้วย หลักความพอประมาณ หลักการมีเหตุผล หลักการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และมีความรู้ มีคุณธรรม ซึ่งจะนำไปสู่ชีวิต เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ก้าวหน้าอย่างสมดุล มั่นคง ยั่งยืน
  
     ธรรมาภิบาล (Good governance) : การบริหารและการจัดการบ้านเมืองที่ดี มีองค์ประกอบ 6 หลักการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง
เลขที่ 88/1 ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120
โทรศัพท์ : 053-685455,053-685056  โทรสาร : 053-685455ต่อ107  
งานป้องกันสาธารณภัย 053-685453
อีเมล์ : admin@maelaluang.go.th


www.maelaluang.go.th