องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง
เลขที่ 88/1 ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120
โทรศัพท์ : 053-685455,053-685056  โทรสาร : 0-0000-0000  
งานป้องกันสาธารณภัย 053-685453
อีเมล์ : admin@maelaluang.go.th
Powered By wnt.co.th